Notification
  • ખેલ સહાયક માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન અને શાળા ફાળવણી માટેના કોલ લેટર તા. 04/03/2024 થી 07/03/2024 ને સવારે 11:00 કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ખેલ સહાયક માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન અને શાળા ફાળવણી માટેના કોલ લેટર તા. 04/03/2024 થી 07/03/2024 ને સવારે 11:00 કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરવા નમ્ર વિનંતી છે તેમજ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયાની પારદર્શકતા જાળવી રાખવા આપનો સહયોગ ખૂબ જરૂરી છે.